ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Проект: BG16RFOP002-2.077-0040 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дейности: Покриване на текущите нужди по преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  

Прочети повече

Проект Проект: BG16RFOP002-2.002-0339-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Рефран“ ЕООД

Изпълнени дейности: 1. Ре-сертифициране на системата за управление на качеството по отношение на преминаване към новата версия на стандарта, в съответствие с ISO 9001:2015 2.

Прочети повече

Проект: BG05M9OP001-1.008-0439-C01 „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Рефран“ ЕООД“

Изпълнени дейности: 1. Въведена стратегия за развитие на човешките ресурси, включително гъвкави форми на заетост. 2. Осигурен организиран транспорт на 13 лица за период от

Прочети повече