Проект: BG05M9OP001-1.008-0439-C01 „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Рефран“ ЕООД“

Изпълнени дейности:

1. Въведена стратегия за развитие на човешките ресурси, включително гъвкави форми на заетост.

2. Осигурен организиран транспорт на 13 лица за период от 12 месеца от и до работното място.

3. Закупена и инсталирана прахоуловителна система в производствено хале.

4. Направена шумоизолация в хале „Ротационна мелница“.

5. Закупени 5 бр. газови печки тип гъби за отопление за производствено хале.

6. Закупено специално работно облекло и лични предпазни средства.

7. Ресертифициране за съответствие по международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа.

контакти

Изпратете ни запитване