Проект Проект: BG16RFOP002-2.002-0339-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Рефран“ ЕООД

Изпълнени дейности:

1. Ре-сертифициране на системата за управление на качеството по отношение на преминаване към новата версия на стандарта, в съответствие с ISO 9001:2015

2. Ре-сертифициране на системата за управление на околната среда по отношение на преминаване към новата версия на стандарта в съответствие с ISO 14001:2015 3. Закупен преносим рентгеново-флуоресцентен анализатор – аналитично оборудване за определяне на химичния състав на огнеупорни материали

контакти

Изпратете ни запитване